Korenbloemstraat 75, 6657 BB Boven-Leeuwen
06-83170871

AVG

Privacyverklaring van

Leerondersteuning Ellen Vos

 


Privacy

o Hoe zijn de persoonsgegevens van de jeugdigen en hun ouders beschermd?

o Hoe draagt u zorg voor waarheidsgetrouwe verslaglegging?

o Heeft u een regeling met betrekking tot inzage-, afschrift- of wijzigingsverzoek van de jeugdigen en hun ouders?

 

1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring:

Leerondersteuning Ellen Vos

Korenbloemstraat 75

6657 BB Boven-Leeuwen

06 83170871

Kamer van Koophandel nummer 30284413

Leerondersteuning Ellen Vos maakt op de website gebruik van cookies zodat de website optimaal kan functioneren, dat kan alleen nadat er toestemming gegeven is. Daarnaast heb je de mogelijkheid alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen.

 

2. Doel en verwerking contactgegevens

Leerondersteuning Ellen Vos verwerkt je persoonsgegevens doordat je de website bezoekt, contact opneemt en/of omdat je gegevens aan ons verstrekt voor het aangaan van een leerondersteuning traject.

De persoonlijke contactgegevens die Leerondersteuning Ellen Vos bij het eerste contact ontvangt, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, worden alleen gebruikt om contact op te nemen en met elkaar te communiceren. Het gaat hierbij om je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden deze gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

3. Verwerking persoonsgegevens

Zodra er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal Leerondersteuning Ellen Vos meer persoonsgegevens nodig hebben naast de contactgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een intakeformulier.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Namen van ouders en kind
 • Adresgegevens ouders en kind
 • Telefoonnummer ouders (en kind indien van toepassing)
 • E-mailadres ouders
 • Geboortedatum kind
 • Persoonlijke gegevens kind ten behoeve van de ondersteuning.
 • Overige persoonsgegevens die relevant zijn voor het traject die je actief verstrekt tijdens de begeleiding, per mail of telefonisch

Aanvullend worden na elke begeleiding schriftelijk aantekeningen gemaakt ter voorbereiding van een volgende begeleiding.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de movereengekomen dienstverlening. Leerondersteuning Ellen Vos verzamelt alleen gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn. Bij het invullen van het intakeformulier mag je als ouder zelf bepalen welke mogelijk relevante informatie je wilt delen voor het aangaan van de begeleiding.

Leerondersteuning Ellen Vos maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Microsoft Office
 • Voor het intakeformulier. Deze wordt na ontvangst uitgeprint, verwijderd uit de mail en opgeslagen op een harde schijf.
 • XS4ALL
 • Ontvangen en verzenden van mail, doorgestuurd vanaf de Hostingmail. De mail wordt bij de Hosting niet opgeslagen. Door de dubbele beveiliging en verwijdering van mail verwacht Leerondersteuning Ellen Vos geen nadelige gevolgen voor klanten.
 • Google Drive
 • Opslaan en verwerken van facturen
 •  Word Press
 • Beheer van de website, aangevuld met plug-ins en cookies voor een optimaal resultaat voor de klant. Beveiligd met officieel SSL certificaat.
 • Hosting

Voor gebruik van de website en mail.

Leerondersteuning Ellen Vos neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er een idee ontstaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leerondersteuningellenvos.nl.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Leerondersteuning Ellen Vos gebruik van meerdere verwerkers. Met deze verwerkers heeft Leerondersteuning Ellen Vos een verwerkersovereenkomst.

Verwerkers als Google verwerken hun gegevens ook buiten de EU. Om jullie privacy zoveel mogelijk te waarborgen worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens via internet verwerkt, denk hierbij aan je e-mailadres, mailcontact, facturen en eventuele telefoonnummers. Alle andere gegevens worden alleen handmatig en/of in Microsoft Office verwerkt.

Het lege intakeformulier wordt toegezonden per mail. Retour zenden van het ingevulde formulier met persoonlijke informatie kan per mail, (aangetekende) post of geprint en ingevuld meenemen naar het intakegesprek. Bij verzending per mail wordt het formulier (nadat het ontvangen, geprint en verwerkt is) direct uit de mail verwijderd.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders worden gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

5. Bewaartermijnen

Leerondersteuning Ellen Vos bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Door wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die in het kader van de overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leerondersteuning Ellen Vos zal er aan meewerken dat de in de AVG toegekende rechten uitgeoefend kunnen worden. Er is recht om persoonsgegevens in het bezit van Leerondersteuning Ellen Vos in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door Leerondersteuning Ellen Vos en is er recht op gegevensoverdraagbaarheid.

© 2018 Leerondersteuning Ellen Vos