Korenbloemstraat 75, 6657 BB Boven-Leeuwen
06-83170871

Testen/onderzoek

Visuele screening

Als visueel screener kijk ik met de bioptor naar de samenwerking van de ogen om eventuele visuele disfuncties te signaleren.
Met een visuele training en/of een (prisma)bril kan er voor gezorgd worden dat de input van beeldmateriaal juist verwerkt wordt en dat een kind zijn eigen ogen kan geloven. De bril en/of training is geen geneesmiddel, maar een hulpmiddel. Vaak zullen er snelle ‘wonderlijke’ verbeteringen plaatsvinden zoals afname van eventueel aanwezige hoofdpijn, een sprong in de leerprestatie en het lekkerder in je vel zitten. Rustiger en ontspannener kijken is voor veel kinderen een duidelijk herkenbare vooruitgang.

(H)erkennen knelpunten lezen en spellen

Het primair onderwijs kent momenteel zo’n 30% kinderen die het risico lopen om geen goede lezer te worden. Deze zogenaamde risicolezers hebben de beste lees- en interventiepraktijk nodig om een goede lezer te worden.
Het is algemeen bekend en onderzocht dat lees- en spellingproblemen effectief kunnen worden bestreden door zo vroeg mogelijk te beginnen met extra hulp. Deze hulp komt bovenop goed taal- en leesonderwijs op school. Met het basisaanbod moet worden gestreefd om van bijna alle kinderen goede lezers te maken en voorkomen dat kinderen onnodig uitvallen.

Dyslexie kan zich pas uiten wanneer het lezen en spellen wordt aangeleerd. Maar niet elk lees- of spellingprobleem is te wijten aan dyslexie. Met gerichte individuele hulp kan hierover duidelijkheid worden verkregen en lees-spellingproblemen tijdig worden gereduceerd.
Echter, het realiseren van individuele gerichte langdurige hulp op school is meestal geen eenvoudige zaak. En dan gaat er kostbare tijd verloren met alle gevolgen van dien. Wij willen in de meest leerbare periode van lezen en spellen zoveel mogelijk gevoelens van frustratie en falen bij het kind voorkomen.

In deze praktijk brengen we dan ook eerst de lees- en spellingvaardigheden van een kind in kaart. Onze aandacht gaat hierbij uit naar de kwaliteit van het lezen en spellen en reikt verder dan een score. We luisteren en analyseren bijvoorbeeld nauwgezet de mate van vloeiendheid bij het technisch lezen en het lezen met begrip. Op basis van de kwalitatieve analyse trekken we conclusies en stellen we vast welke knelpunten er zijn. Een compleet beeld van de lees- en spellingvaardigheid wordt met een schriftelijk verslag met advies afgerond.
Na het onderzoek (H)erkennen knelpunten lezen en spellen, is precies duidelijk waar de knelpunten zitten en waarmee gericht aan de slag kan worden gegaan. We geven adviezen en komen zo tot een passende ondersteuning en begeleiding voor het kind. We gebruiken verantwoorde behandelprogramma’s en zetten die planmatig in. Daarbij stemmen we af op het kind en benutten verschillende leeringangen. En na gerichte individuele hulp kan worden aangetoond of er sprake is van een leesprobleem dat met onderwijs kan worden verholpen of dat we te maken hebben met een gradatie van dyslexie.

Met goede interventies thuis, op school en in deze praktijk gaat het kind vooruit met lezen/spellen en voelt het kind zich weer prettig. Hiermee kan worden voorkomen dat er onnodig een groot leerprobleem ontstaat.
Vroegtijdige hulp voorkomt dat een kind niet eerst hoeft vast te lopen! De kostbare optimale leertijd wordt benut, zo kan veel leed worden voorkomen.

Individueel Onderwijskundig Beelddenk onderzoek

Afname met het Wereldspel geeft duidelijkheid of het kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken naar voren. Het didactisch onderzoek (lezen, spelling, rekenen) geeft inzicht in het leer- en denkniveau van het kind. Er kan achterhaald worden hoe groot de voorsprong (of achterstand) ten opzichte van het klassenniveau is en welke strategieën het kind hanteert.

Er wordt een non verbale intelligentietest afgenomen. Het voordeel van deze test is dat een kind geen taal hoeft te gebruiken of hoeft te lezen. Verder wordt er gekeken naar de geheugenverwerking en de samenwerking van de ogen (visuele screening).
Het complete onderzoek wordt met een schriftelijk verslag met advies afgerond.